Aktualności

Drodzy mieszkańcy Gminy Brenna!

Nadszedł długo oczekiwany moment – Radni Gminy Brenna w dniu 25 stycznia br. uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla Góry Kotarz. W końcu po wielu latach zastoju gospodarczego dokumenty planistyczne zapewniają warunki do Inwestowania

i wypracowania konkurencyjnej oferty turystycznej wobec gmin sąsiadujących Wisły, Ustronia, Istebnej czy Szczyrku.

Ostateczne zapisy mpzp budziły wiele emocji wywołując liczne debaty i szerokie analizy realnego programowania warunków zagospodarowania i zabudowy terenu. Zmianę miejscowego planu Urząd Gminy proceduje od ponad 4 lat. W marcu 2017 r. Radni uzgodnili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego co pozwoliło na przystąpienie do prac nad planem. Radni Gminy złożyli deklarację poparcia w treści Uchwały: „Rada Gminy mając na uwadze troskę o dobro gminy Brenna, jej zrównoważony rozwój i godne życie mieszkańców wyraża pełne poparcie dla wszystkich działań mających na celu wsparcie inicjatyw rozwojowych(...) Wyrażamy zadowolenie, że uruchomione zostały inicjatywy lokalnych możliwości inwestycyjnych.” W odpowiedzi na tą uchwałę ponad 80 mieszkańców Gminy udostępniło swoje grunty o pow. ok 200 ha na cele projektu a blisko 50 osób i firm zaangażowało na ten cel swoje kapitały sięgające blisko 30 mln zł. Następnie projekt zyskał aprobatę Minerstwa Rozwoju i został wpisany do „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako pilotażowe zadanie dla inwestycji pn.: „Beskidzkie Centrum Narciarstwa”. W efekcie tych zapisów projekt doceniony został przez Zarząd Województwa i wpisany został do Programu dla Śląska.

Od lat kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników projektu, ekspertów, członków Rady Naukowej, wspólników, mieszkańców i wielu osób związanych z projektem analizowało każdy szczegół proponowanych przez Gminę zapisów planów wobec warunków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych związanych z realizacją KA - CAW. Wobec wielu ataków i przeszkód różnych agresywnych struktur i osób początkiem ubiegłego roku swoją rezygnację z funkcji kierownika projektu złożył Bogusław Holeksa a koordynację nad projektem przejęły bezpośrednio Zarządy Kotarz Agro i Kotarz Eneo. Jak już niejednokrotnie informowaliśmy proces planistyczny blokowali pseudoekolodzy i powiązani z nimi interesariusze, którzy podczas Sesji Rady Gminy w Szczyrku poparli inwestycję SzON, oficjalnie wyrażając brak poparcia dla konkurencyjnego ośrodka KA – CAW w Brennej. I tak do dziś dnia zaskarżają każdą ze spraw związanych z przedsięwzięciem, powodując znaczące opóźnienia w dotychczas prowadzonych procedurach administracyjnych, jednocześnie zapowiadając swój czynny udział w celu uniemożliwienie uzyskania wymaganych decyzji środowiskowych i budowlanych.

Znamienną próbą nadużyć prawa i manipulacji opinią społeczną okazała się sprawa procedury pozbawienia charakteru ochronnego lasów prywatnych spółki współrealizującej projekt. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot będąca stroną w ww. postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego, sprzeciwiała się wnioskowi inwestora o urzędowe potwierdzenie utraty szczególnego charakteru ochronnego dla terenu leśnego, który w rzeczywistości takiego charakteru nie ma. Starosta uznał słuszność naszych racji, niemniej SKO w Bielsku – Białej, po odwołaniu Pracowni, przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niezależnie od tego Pracownia bez zastanowienia zainicjowała publikacje w mediach wpisem pt. „Koniec Inwestycji na Kotarzu w Brennej. Wygrało prawo i przyroda”. W treści czytamy: „inwestor nie ma szans na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza czerwone światło dla inwestycji”. Następnie Stowarzyszenie PnrWI zaskarżyło do Sądu Administracyjnego, korzystną dla siebie decyzję SKO (!?), co ostatecznie doprowadziło do ponownego rozpatrzenia sprawy przez SKO i jednoznacznego potwierdzania braku zasadności stanowiska i działań Pracowni. 20 października 2020r. podczas kolejnej rozprawy WSA w Gliwicach oddalił drugą skargę Stowarzyszenia. Co ważne żaden zarzut Pracowni nie został uznany za zasadny. Sąd racjonalnie podszedł do kwestii znoszenia ochronności lasów, a także potwierdził prawidłowe działanie organów w spawie. Sąd wskazał, że ustanowienie ochronnego charakteru lasu odbywa się w warunkach uznania administracyjnego, tak również procedowane jest pozbawienie wskazanego charakteru lasu. Oznacza to generalnie, że ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany charakteru ochronnego danego lasu, jeżeli taka decyzja zostanie uznana przez organy administracji za słuszną i możliwą, po wszechstronnym rozpatrzeniu materiału dowodowego i stanu faktycznego. Tak też stało się w naszym przypadku. W najmniejszym stopniu nie oznacza to braku troski o nasze środowisko przyrodnicze.

Po ww. wyroku, ale jeszcze przed zapoznaniem się z jego uzasadnieniem pisemnym, tj. w listopadzie 2020 r., w sieci pojawia się kolejna publikacja PnrWI, która spośród wielu innych nieprawdziwych informacji na temat Inwestycji, z góry, bez dokładnego ustalenia argumentacji sądowej, podważa orzeczenie WSA, mówiąc, że: „Zniesienie ochronności lasów należących do inwestora z uwagi na sprzeczny z utrwaloną linią orzecznictwa wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach będzie przedmiotem skargi kasacyjnej i w ocenie Stowarzyszenia nie ma możliwości na jego utrzymanie.”

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że WSA wytknął Pracowni to, na co od dawna zwracamy uwagę, mianowicie, że organizacja ta wybiórczo używa argumentów, w zależności od tego wobec kogo prowadzi swe działania i co chce w danym przypadku wykazać. W samym uzasadnieniu Sąd oddalił tą praktykę stwierdzając, że: „Skarżące Stowarzyszenie w sprzeciwie (pierwsza skarga do WSA – dopisek własny) wnoszonym do tutejszego Sądu akcentowało, że postępowanie wyjaśniające w sprawie przeprowadzone zostało w sposób pełny i wyjaśniający wszystkie istotne okoliczności sprawy umożliwiające podjęcie decyzji merytorycznej, zatem jakie okoliczności uległy zmianie, że w skardze (druga skarga do Sądu – dopisek własny) na decyzję merytoryczną skarżące Stowarzyszenie podnosi uchybienia w przeprowadzeniu postępowania administracyjnego”.

Tego typu standardy skarżenia wszelkich działań Inwestorów Brennej pokazują faktyczne przesłanki Stowarzyszenia, nie mające nic wspólnego z chronieniem cennych siedlisk przyrodniczych, wąskiego gardła korytarza ekologicznego, czy jak wydawałoby się troską o dobro właścicieli gruntów czy finanse samych Spółek inwestujących w Brennej, a jedynie mnożenie ilości bezzasadnych zarzutów celem przedłużania czynności administracyjnych.

Abstrahując od skutków pandemii, obecnie w Brennej nie funkcjonuje żaden wyciąg narciarski, zamykane są obiekty hotelowe i gastronomiczne, wieś słynie z sezonowego małego sztucznego lodowiska i mocno zużytego „wesołego miasteczka” a mieszkańcy w poszukiwaniu pracy emigrują za granice naszego kraju. W październiku br. Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała zadłużoną na znacznie ponad 5 mln złotych Gminę do opracowania planu naprawczego. Wydaje się, że realizacja inwestycji może stanowić odpowiedź na problemy finansowe i rozwojowe Gminy, przy kontynuacji prac z należytą starannością w standardach zrównoważonego rozwoju.

Mnogość i wielowymiarowość problemów, nie tylko związanych z aktywnością organizacji ekologicznych czy pojedynczych osób stawiających interes jednostki ponad całą lokalną społeczność, z którymi przyszło się nam mierzyć powoduje dużą ostrożność w składanych deklaracjach, jednak liczymy na to, że Brenna odzyska swą siłę już nie tylko „natury” ale również ośrodka budującego własną atrakcyjną, konkurencyjną ofertę turystyczną zapewniającą godne życie jej mieszkańców.

Wbrew wszystkim wcześniejszym informacjom podawanym na stronie internetowej Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot - jest zgoda na zniesienie ochronności lasów na Górze Kotarz!

W dniu 20.10.2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę Stowarzyszenia i orzekł, że Starosta Cieszyński miał rację znosząc status ochrony lasów Kotarz Agro Sp. z o.o. 

Sędzia w uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż każdemu właścicielowi gruntu przysługuje na równych prawach możliwość wnioskowania o pozbawienie charakteru ochronnego lasu, iż wniosek jego zdaniem jest w pełni uzasadniony, zebrany materiał dowodowy jest kompletny i nie budzi wątpliwości, a postępowanie administracyjne prowadzone przez organ I i II instancji zostało przeprowadzone należycie z poszanowaniem prawa.

Wniosek o pozbawienie 25 ha lasu charakteru ochronnego złożony został już w kwietniu 2018 r. Społeczność lokalna oraz  Wójt Gminy Brenna wydał jasne pozytywne stanowisko dotyczące wniosku, a RDOŚ odpowiednią opinię. Na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku do postępowania jako strona przystąpiło Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i w typowym dla siebie stylu wszczęło procedury odwoławcze. I tak, Stowarzyszenie złożyło odwołanie od decyzji Starosty Cieszyńskiego, w której potwierdzono podstawy do zniesienia ochronności naszych lasów, kiedy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej, uznało rozstrzygniecie Starosty za przedwczesne i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia (zgodnie z wnioskiem samego Stowarzyszenia), Stowarzyszenie ogłosiło triumfalne „zwycięstwo” i koniec „wrogiej inwestycji” Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku, po czym …. ww. decyzję SKO i tak zaskarżyło do Sądu Administracyjnego. Takie działanie nie dość, że można uznać za niezrozumiałe (Stowarzyszenie zaskarżyło bowiem korzystną dla siebie decyzję SKO), to do tego powodowało wprowadzenie opinii publicznej w błąd.

Od blisko pięciu lat społeczność Gminy Brenna, w tym  lokalni przedsiębiorcy, jej mieszkańcy  regionalne organizacje i stowarzyszenia, władze na szczeblu lokalnym i regionalnym aktywnie dążą do zrealizowania  projektu pn. „Beskidzkie Centrum Narciarstwa”, które zostało wpisane przez Rząd RP do „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w jego części dotyczącej inwestycji „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej. Obecnie jesteśmy blisko przed uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu przez organy Gminy, znowu przy protestach Stowarzyszenia, zgód na zmiany przeznaczenia gruntów (na marginesie warto zaznaczyć, że wbrew temu, co podawała PnrWI, decyzja odnośnie ochronności lasów nie ma wpływu i nie blokuje zmiany w planie zagospodarowania).

Realizujemy wszelkie wymagane procedury planistyczne i prawne z należytą starannością 

i z poszanowaniem prawa środowiska. Niestety nasze prace, mogące doprowadzić do skutecznego rozpoczęcia realizacji inwestycji, są stale opóźniane i blokowane, przez organizacje społeczne domagające się prawa udziału w procedurach na prawach stron. Działalność takich osób czy organizacji, co do zasady słuszna, potrzebna i „normalna” w cywilizowanym procesie inwestycyjnym, stanowi jednak, w naszym przekonaniu i na przykładzie naszej inwestycji, przejaw nadużywania pozycji prawnej i nie służy celowi dla jakiego została usankcjonowana. Z naszego doświadczenia wynika, iż jest ona obiektywnie nieuzasadniona, nie dotyka spraw faktycznie społecznie istotnych i nie zmierza do rzeczywistej ochrony środowiska naturalnego. Służy ona raczej bezkompromisowemu blokowaniu lub przedłużaniu procesu inwestycyjnego, uznanego subiektywnie przez organizację ekologiczną za niepożądany, bez względu na powody i skutki.

Widzimy, że w zdecydowanej większości przypadków, nie tylko naszej Gminy, ale również wielu innych miejscowości turystycznych, źródłem problemów inwestycyjnych nie są rzeczywiste bariery środowiskowe, których wymogi traktowane są poważnie i uznawane, ale właśnie stanowiąca nadużycie prawa aktywność dobrze zorganizowanych współdziałających ze sobą organizacji ekologicznych, oraz osób nimi zarządzających. Bardzo często dzieje się to niezależnie od uwarunkowań krajobrazowych, czy walorów przyrodniczych, ponieważ najtańszą i najprostszą formą zablokowania inwestycji w obowiązujących przepisach jest protest. Nie zamierzamy oczywiście generalizować problemu i stawiać wszystkie organizacje ekologiczne w jednym rzędzie, niemniej nasze osobiste doświadczenia w tym zakresie są jednoznacznie negatywne.   

Finalnie każda ze spraw spornych z udziałem Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot kończy się, jak do tej pory, pomyślnym rozstrzygnięciem dla naszej Inwestycji. Traktujemy to jako dowód na potwierdzenie wysokiej jakości realizowanego Projektu, oraz jego zgodności z prawem i uwarunkowaniami lokalnymi i środowiskowymi. Niemniej jednak przewlekłość procedur powoduje starty finansowe, zniechęcenie inwestorów  oraz negatywny odbiór społeczności lokalnej i administracji publicznej.

Obecnie w RCL prowadzone jest uzgodnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu zakłada ustanowienie szczególnej przesłanki (o charakterze proceduralnym), dającej sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. Będzie ono skutkowało koniecznością wstrzymania postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej. Kolejne rozwiązanie przewiduje, że organizacje społeczne otrzymają prawo wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach niezgodności decyzji inwestycyjnych z decyzją środowiskową.

 

Reasumując w projekcie przewiduje się kolejne zwiększenie uprawnień i kontroli organizacji ekologicznych, ale też innych organizacji społecznych nad procesem inwestycyjnym. Obecnie organizacje te mają bardzo szerokie uprawnienia i praktyczną możliwość udziału zasadniczo w każdym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej, przy jednoczesnym braku dostatecznych narzędzi kontroli nad niezależnością i transparentnością działań organizacji pseudoekologicznych min. brak odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę, czy też odpowiedzialności karnej za umyślne blokowanie prawnie dopuszczalnych procesów inwestycyjnych. W wyniku tego obecne zmiany ustawy staną się kolejnym źródłem stosowania ekoszantażu przez organizacje pseudoekologiczne, nie mające nic wspólnego z ochroną przyrody, a w konsekwencji niedopuszczanie do budowy niewygodnych z ich punktu widzenia inwestycji.

 

Inną sprawą jest, że obowiązujące w Polsce uprawnienia organizacji społecznych w tychże postępowaniach są szersze niż w większości krajów Wspólnoty i szersze niż wskazano w dyrektywach unijnych.

 

Pozwalamy sobie przedstawić:

opinię prawną sporządzona przez Kancelarię Radców Prawnych CIC Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p.

wraz z

stanowiskiem zespołu projektowego inwestycji „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej, w ramach projektu „Beskidzkie Centrum Narciarstwa”.

 

 

Poniżej link do projektu zmiany ustawy, gdzie istnieje możliwość przesyłania komentarzy do projektu:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329452/katalog/12658346#12658346

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy

Ś.P. Kazimierza Zarzyckiego

wieloletniego polityka, dziennikarza, przedsiębiorcę,

Posła na Sejm IV kadencji

Człowieka wszechstronnego, aktywnie pracującego na rzecz

społeczności lokalnej.

 

Składamy podziękowania za życzliwość, serdeczność,

nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu codziennych

problemów w naszej pracy.

 

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

 

Wspólnicy, udziałowcy, zarządy i pracownicy CS Poland Centrum Sport

sp. z o.o., Kotarz Agro sp. z o.o. oraz Bielskiego Parku

Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o.

Kotarz Arena

Innowacyjny ośrodek, który już niedługo ma szanse powstać w Beskidzie Śląskim. Zakłada budowę wyciągów narciarskich, infrastruktury turystycznej i dbałość o Odnawialne Źródła Energii.

Zintegrowany rozwój

Kotarz Arena to przemyślany i zintegrowany rozwój dla całej gminy. To nie tylko setki nowych miejsc pracy, ale także kompleksowe zadbanie o ład architektoniczny części Brennej oraz szansa na likwidację niskiej emisji.

Czas na Brenną!

Wierzymy w ogromny potencjał naszej gminy. Brenna to piękna miejscowość, której brakuje przemyślanych inwestycji, które skierują ją na dobre tory w promocji turystyki, sportu i rekreacji. Uwierzmy w Brenną!

Kontakt

 • Adres:

  ul. Wyzwolenia 40

  43-438 Brenna

 • Telefon:

  +48 600 882 944

 • Email:

  biuro@kotarzarena.pl

 • Śledź nas:
© 2016 Kotarz Arena
xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"
Powered by JS Network Solutions
Ta strona uzywa plikow cookies. Korzystajac z serwisu, wyrazasz zgode na ich stosowanie.   
Jak wylaczyc cookies? AKCEPTUJE